Tagged: Science in the Vedas

Ancient Biology Science

Ancient Biology Science In TheVedas

Biology i.e Plant Science In Vedas ( Ancient Biology Science )  1.  “Agnischa ma apaschame virudhascha me oshadhayascha me kristapachchyascha me akristapachchyascha me gramyascha me pashavascha aranyascha me.”                          Yajuh. 18.14  2.  “Vasantaya kapinjalanalabhate grishmaya kalvinkan varshabhhyastittirin chharde vartika hemantaya...

Gold and Minerals in the vedas

Birth of Gold and Minerals in vedas

Birth of gold and Minerals in vedas Says Atharvaveda (5.28.6.).      “Tredhajutam janmanedam hiranyam agnerekam priyatamam babhuva. Somasyaikamh insitasya parapatata. Apamekam vedhasam reta ahuh tatte hiramyam trividastvayvise.”   Translation : Triply born by birth is this gold, from the atoms...

human brain - the think tank

Human Brain Science

Mastiska – the Brain Science in the Vedas Murdhanamasya sansiyva atharva hridayancha yat. Mastiskadurdhah prairayat pavamano adhi shirshatah. – Atharva . 10.2.26. Translation : Pavamanah atharva, the perfect God sewing the head and the heart of man rising above the...

ancient telegraphy science

Ancient Telegraphy Science In Vedas

Ancient Telegraphy Science In Vedas                            “Yuvam pedave puruvaramashvina spridham shvetam tarutaram duvasyathah. Sharyarabhidyum pritanasu dustaram charkrityam indramiva charshanisaham.”   Here we quote the full portion of the commentary of Swami Dayananda Saraswati on this verse from his Rgveda...

airship science in the vedas

airship science in the vedas

airship science in the vedas  1. Somapushana rajaso vimanam saptachakram rathamavishva-minvam.  Vishuvritam manasa yujyamanam tam jinvatho vrishna pahcha rashmim.                                                       – Rg. 2.40.3 2. Anashvo jato anabhishurukthgo rathastrichakrah parivartate rajah.   Mahattadvo devyasya pravachanam dyamribhavah prithivim yachcha   pushyatha.                                         –...

architecture in vedas

architecture in vedas

architecture in vedas  1. Ya dvipaksa chatuspaksa shatpaksa ya nimiyate.   Astapaksam dashapaksam shalam manasya patnim agnirgarbha ivashaye.                                            –...

Agriculture In The Vedas

Agriculture Science In The Vedas

Agriculture Science In The Vedas 1. Yunaktu sira viyuga tanudhvam krite yonau vapateh bijam.    Gira chasrustih sabhara asanno nediya it srinyah pakvameyat.                                                 – Yajuh. 12.68 2. Shunam suphala vikrishantu bhumim shunam kinasha abhiyatu vahaih. Shunasira havisha toshmana supippala...

aryabhatt astronomy

प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान ancient astronomy

प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान ancient astronomy ब्रह्मांड के गूढ रहस्यों की सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी भारतीयो को बहुत प्राचीन समय से रही है। सृष्टि के आदि से ही वेदों में ज्ञान-विज्ञान से आर्य लोग विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को साक्षात...

Day and Night in the Vedas

Day and Night in the Vedas

Day and Night in the Vedas  1.  Ahascha krishnam ahararjunam cha vivartete rajasivedyabhih.     Vaisbvanaro jayamano na rajavatirajjyotisa agnis tamansi.                                                         – Rg. 6.9.1 2. yasyam krishnamarunam cha samhite ahoratre vihite bhumyamandhi.   Varshena bhumih prithivi vritta vritta sa no...